Парцелът се намира в равна част на квартала и отличен достъп.
Зона за застрояване по общия устройствен план на София е Жм3.
Плътност на застрояване 20%
Кота било- 7 м.
Коефициент на интензивност 0,5
Районът е застроен с нови еднофамилни къщи и предлага чудесна среда на обитаване.

Карта